CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích Chi cục Kiểm định Hải quan 4 tại thông báo 193/TB-KĐ4 ngày 09/11/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Băng dán khung cửa trước phía trên bên trái (Phụ tùng xe Kia dưới 8 chỗ) 86362-A7000 (Mục 14 Phụ lục tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải;

Địa chỉ: Số 19, KCN Biên Hòa, đường 2A, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Mã số thuế: 3600252847.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10101811312/A11 ngày 01/9/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dải plastic phẳng tự dính đã cắt định hình, đi từ polyme hỗn hợp có chứa 80% polyme vinyl clorua, không ở dạng cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dải plastic phẳng tự dính đã cắt định hình, đi từ polyme hỗn hợp có chứa 80% polyme vinyl clorua, không ở dạng cuộn.

thuộc nhóm 39.19 “Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn, phân nhóm 3919.90 “- Loại khác”, mã số 3919.90.10 “- - Bằng polyme vinyl clorua” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

1056/TB-TCHQ
Dải plastic phẳng tự dính đã cắt định hình, đi từ polyme hỗn hợp có chứa 80% polyme vinyl clorua, không ở dạng cuộn.
23/02/2017
23/02/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái