CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
 

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ có phát sinh cách hiểu khác nhau. Trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Hải quan, Bộ Công thương đã có các công văn số 10704/BCT-QLCT ngày 9/11/2016 và số 1099/BCT-QLCT ngày 14/2/2017 hướng dẫn thực hiện. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng thuế tự vệ đúng đối tượng nêu tại công văn số 1099/BCT-QLCT của Bộ Công thương đối với sản phẩm “thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm” tại khoản (3) điểm 2 Thông báo về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công thương (Gửi kèm theo công văn 1099/BCT-QLCT ngày 14/2/2017 của Bộ Công thương).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

1415/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế tự vệ đối với thép thanh
08/03/2017
08/03/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái