CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 264/HQHCM-TXNK ngày 25/01/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc kiểm tra việc tạo, phát hành, quản lý và sử dụng biên lai định kỳ theo Thông tư số 178/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thực hiện Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

Tại Khoản 4.2 Điều 8 Thông tư quy định các trường hợp hủy Biên lai, cụ thể như sau:

- Biên lai bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy;

- Doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng Biên lai phải thực hiện hủy Biên lai chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với Cục Hải quan tỉnh/ thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp Doanh nghiệp còn lưu giữ Biên lai thuộc các trường hợp cơ quan hải quan đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn hủy Biên lai chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được Biên lai đã mất;

- Các loại Biên lai đã tạo của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện việc hủy Biên lai theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./. 

1544/TCHQ-TVQT
V/v thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC
13/03/2017
13/03/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Thu Hương