CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
 

Tổng cục Hải quan nhận phản ánh của một số doanh nghiệp và các đơn vị hải quan về việc vướng mắc xử lý thuế đối với mặt hàng máy biến dòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/5/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7336/BTC-CST về việc giải thích mô tả hàng hóa của máy biến áp điện, trong đó nêu rõ căn cứ áp dụng và giải thích mô tả mặt hàng máy biến điện tại mã số 8504.21.10 và mã số 9813.00.00.

Tổng cục Hải quan giao các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra cụ thể từng trường hợp nhập khẩu, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ liên quan, nếu đủ cơ sở xác định hàng thực tế nhập khẩu đáp ứng mô tả “Máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1KVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên”, thì căn cứ thời điểm có hiệu lực của các Thông tư nêu tại công văn số 7336/BTC-CST, thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để xử lý thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

1546/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng mô tả mặt hàng máy biến dòng tại Biểu thuế NK ưu đãi
13/03/2017
13/03/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái