CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 805/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về trị giá hải quan đối với trường hợp bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan hoặc bác bỏ trị giá khai báo sau khi thực hiện tham vấn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 (sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quy định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế; điểm a.1 khoản 1 và điểm g.1 khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì các trường hợp bác bỏ trị giá khai báo khi kiểm tra trị giá tại khâu trong thông quan hoặc bác bỏ trị giá khai báo khi thực hiện tham vấn dưới đây phải xử phạt vi phạm hành chính theo quy định:

a) Không khai hoặc khai sai về tên hàng;

b) Người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai không đúng, không đủ các chỉ tiêu liên quan đến trị giá hải quan trên tờ khai hải quan hoặc tờ khai trị giá (nếu có).

c) Các nội dung về trị giá, điều kiện giao hàng trên hóa đơn thương mại không phù hợp với nội dung tương ứng (nếu có) trên vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.

d) Người khai hải quan áp dụng không đúng trình tự, điều kiện, nội dung phương pháp xác định trị giá hải quan.

đ) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báọ căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế; 

e) Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế.

Công văn này thay thế nội dung hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan hoặc bác bỏ trị giá khai báo sau khi thực hiện tham vấn tại các công văn số: 6793/TCHQ-PC ngày 24/7/2015, số 9361/TCHQ-PC ngày 12/10/2015, số 9842/TCHQ-PC ngày 23/10/2015, số 12220/TCHQ-PC ngày 25/12/2015, số 4019/TCHQ-PC ngày 17/5/2016, số 4020/TCHQ-PC ngày 17/5/2016, số 223/TCHQ-PC ngày 13/10/2016, số 10240/TCHQ-PC ngày 02/11/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

2334/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vi phạm trong lĩnh vực trị giá hải quan
07/04/2017
07/04/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái