CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 73/VNMAC-KHĐP ngày 14/3/2017 của Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) về việc đề nghị làm thủ tục tiếp nhận hàng hóa miễn thuế cho 02 máy dò mìn Ebinger. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13: Đối tượng chịu thuế xuất khu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho các t chức thuộc bộ máy nhà nước Việt Nam là viện trợ thuộc nguồn thu Ngân sách trung ương.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư số 225/2010/TT-BTC, Bộ Tài chính ký xác nhận trên các Tờ khai xác nhận viện trợ đối với trường hợp viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương nêu tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010.

Đề nghị Trung tâm VNMAC nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

2. Về thủ tục hải quan:

a) Về hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (trong đó có tờ khai xác nhận viện trợ của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại).

b) Về thủ tục hải quan: Đề nghị Trung tâm VNMAC liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khu (nơi làm thủ tục tiếp nhận hàng) để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhập khu theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm VNMAC được biết./.

2403/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu
10/04/2017
10/04/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Ngọc Hưng