CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Trả lời công văn số 874/HQHCM-GSQL ngày 28/3/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận đơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm b.4 khoản 1 Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập khẩu đến cảng đích ghi trên vận đơn phải khai báo vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập khẩu.

2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập khẩu đến cảng đích ghi trên vận đơn nhưng hàng hóa còn nguyên trạng trên tàu, không dỡ hàng xuống cảng, đang trong quá trình vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận đơn thì không phải khai báo vận chuyển độc lập;

Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ nội dung khai báo về hàng hóa chuyển cảng trên hồ sơ tàu chuyển cảng theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện công tác giám sát đối với hàng hóa này.

3. Bãi bỏ công văn số 537/GSQL-GQ3 ngày 17/3/2017 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

2416/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập
11/04/2017
11/04/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
537/GSQL-GQ3 17/03/2017 V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập