CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 4238/HQHN-GSQL ngày 16/11/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ mục đích cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và truyền thông tại công văn số 747/CVT-CL ngày 31/3/2017 về việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ mục đích cá nhân, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ mục đích cá nhân theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

2474/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu điện thoại di động phục vụ cho mục đích cá nhân
13/04/2017
13/04/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh