CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại An Hòa.
(Lô 30 Liền kề 1, tiểu khu đô thị Vạn Phúc mới, P. Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV/050918 ngày 20/9/2018 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại An Hòa (sau đây gọi là Công ty) về việc xem xét giải phóng hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

1. Về việc phân loại đối với hàng hóa thuộc Danh mục các mặt hàng không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại: Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính năng, công dụng của hàng hóa nhập khẩu để phân loại hàng hóa, xác định mã số. Trường hợp nghi ngờ việc khai báo không chính xác hay có khả năng gian lận thì thực hiện lấy mẫu yêu cầu phân tích.

2. Về việc gửi yêu cầu phân tích: Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP: Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, thì yêu cầu các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan thực hiện việc phân tích, phân loại hoặc giám định để xác định các nội dung trên. Như vậy, việc lấy mẫu yêu cầu phân tích thuộc nghiệp vụ cơ quan hải quan tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

3. Về việc xử lý trong trường hợp người khai hải quan không đồng ý kết quả phân loại, xác định mã số của cơ quan hải quan:

Theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11, khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, khoản 1 Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và khoản 15 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP: trường hợp Công ty không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, mức thuế và số thuế do cơ quan hải quan ấn định thì Công ty vẫn phải nộp số thuế đã ấn định để thông quan hàng hóa, đồng thời thực hiện khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa, chịu chi phí giám định theo quy định của pháp luật. Nội dung kiến nghị của Công ty không thuộc trường hợp được giải phóng hàng hóa theo quy định tại các văn bản nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại An Hòa biết và thực hiện theo quy định./.

6435/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc về thực hiện phân tích, phân loại
02/11/2018
02/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái