CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1159/TB-PTPL ngày 31/5/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: XT-L#&Chế phẩm xi các loại (TIW-200 Brightener A). (Mục 1 tại tờ khai Hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Royal Alliance Vina;

Địa chỉ: Đường số 8, KCN Trảng Bàng, Tây Ninh;

Mã số thuế: 3900417306.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10072035191/E11 ngày 21/01/2016 đăng ký tại: Chi cục HQ KCN Trảng Bảng (Cục HQ tỉnh Tây Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dùng trong xi mạ, thành phần chính là chì axetat, dẫn xuất chứa nhóm amin... trong môi trường nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dùng trong xi mạ, thành phần chính là chì axetat, dẫn xuất chứa nhóm amin... trong môi trường nước.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”; phân nhóm dòng 2 gạch “- - Loại khác”; mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6907/TB-TCHQ
Chế phẩm dùng trong xi mạ, thành phần chính là chì axetat, dẫn xuất chứa nhóm amin... trong môi trường nước.
21/07/2016
21/07/2016
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái