CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Tổng Công ty VLXD Số 1-CTCP (Tổng Công ty FiCO).
(Tầng 15 Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/FiCO-TM ngày 02/01/2019 của Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP (Công ty) vướng mắc phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018, trường hợp Công ty đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước mã số cho hàng hóa, Công ty cần cung cấp hồ sơ xác đinh trước mã số gồm:   

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiện xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

2. Do công văn của Công ty không nêu rõ hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc nhập khẩu được nhập khẩu theo loại hình nào nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Đối với hàng nhập khẩu phải tái xuất, Công ty căn cứ quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP biết và thực hiện./.

728/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa
30/01/2019
30/01/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh