CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 834/HQHN-GSQL ngày 17/3/2017 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc khai bổ sung tờ khai nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:    

Trường hợp mặt hàng thuốc kháng sinh Aldopyl Kit với mã HS điều chỉnh 30042031 của Công ty CP Traphaco tại thời điểm đăng ký tờ khai mặt hàng đã có 11 số đăng ký lưu hành còn hiệu lực và không thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu thì chấp thuận cho doanh nghiệp được phép khai bổ sung. Việc khai bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

744/GSQL-GQ1
V/v khai bổ sung
14/04/2017
14/04/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Giám sát quản lý về Hải quan
Âu Anh Tuấn
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
18195/BTC-TCHQ 08/12/2015 V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC