CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NĂM 2017

 

THÔNG BÁO:

 

  • Ngày 8/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 702/TCHQ-CNTT về việc triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong đó nêu rõ: "Tiếp tục triển khai thí điểm Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đến hết ngày 28/02/2017 và chuyển sang vận hành chính thức kể từ ngày 01/3/2017".
    Như vậy:
    - Cho đến hết ngày 28/02/2017, Người làm thủ tục thực hiện nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến song song với hồ sơ giấy.
    - Từ ngày 01/3/2017, nếu Người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thì không phải nộp hồ sơ giấy tại trụ sở của cơ quan Hải quan.
    Các chứng từ thuộc thành phần hồ sơ thực hiện theo các nguyên tắc đã được hướng dẫn, tập huấn.
  • Đối với đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp thì đề nghị phải ký số lên các file thuộc thành phần hồ sơ trước khi đính kèm và nộp cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.