CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT

Tên thủ tục

Cấp xử lý

1

Hủy tờ khai hải quan

Chi cục

2

Hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Chi cục

3

Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất

Chi cục

4

Ô tô xuất cảnh (tái xuất)

Chi cục

5

Ô tô nhập cảnh (tạm nhập)

Chi cục

6

Thuê kho bên ngoài DNCX

Chi cục

7

Danh mục hàng hóa NK để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm

Chi cục

8

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

Chi cục

9

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh

Chi cục

10

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Chi cục

11

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt nam

Chi cục

12

Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Chi cục

13

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Chi cục)

Chi cục

14

Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan

Chi cục

15

Khai bổ sung hồ sơ hải quan

Chi cục

16

Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

Chi cục

17

Đề nghị tạm dừng làm TTHQ với hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

Chi cục

18

Phân loại MMTB nguyên chiếc ở dạng tháo rời

Chi cục

19

Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy

Chi cục

20

Sao y tờ khai hải quan

Chi cục

21

Hoàn thuế theo Thông tư 38

Chi cục

22

Xét giảm thuế đối với hàng hóa bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát

Chi cục

23

Xét miễn thuế quà biếu, quà tặng, hàng mẫu

Chi cục

24

Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Chi cục

25

Nộp dần tiền thuế nợ

Chi cục

26

Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49

Chi cục

27

Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế

Chi cục

28

Hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển

Chi cục

29

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Chi cục

30

Danh mục hàng hóa nhập khẩu là Dung môi N-Hexan

Chi cục

31

Thông báo phát hành Biên lai

Cục

32

Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai

Cục

33

Thông báo kết quả hủy Biên lai

Cục

34

Tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ƯĐMT

Cục

35

Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC

Cục

36

Xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế

Cục

37

Quyết toán việc XK, sử dụng hàng hóa miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan

Cục

38

Đăng ký danh mục hàng hóa XK miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan

Cục

39

Xét miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ NCKH, GDĐT

Cục

40

Cấp lại Danh mục hàng hóa miễn thuế và Phiếu TDTL

Cục

41

Nộp dần tiền thuế nợ

Cục

42

Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Cục

43

Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Cục

44

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục

45

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục

46

Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Cục

47

Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Cục

48

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất

Cục

49

Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Cục

50

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại

Cục

     

51

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Cục

52

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Cục)

Cục

53

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế...)

Cục

54

Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Cục

55

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục

56

Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế

Cục

57

Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49

Cục