Chương trình giao lưu trực tuyến

- Chủ đề: Đối thoại giữa Cục hải quan TP.HCM và Doanh nghiệp XNK

- Thời gian: 01/09/2015 08:30 - 01/09/2015 11:30

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo

- Nội dung: Đối thoại giữa Cục hải quan TP.HCM và Doanh nghiệp XNK

Văn bản - Tài liệu liên quan

Nội dung buổi giao lưu